ارتـــبـاط مسـتقــیــم بـامـــا

در تماس باشید

۲۳۵-۱۳۷۲ (۰۲۱)
info@wpmonster.co

سوالات متدول

سوال متداول اول شما چیست؟

شاید بتوان گفت مکتب سقاخانه خاستگاه اصلی زیباشناسی و نوآوری معاصر، در خوشنویسی به‌ویژه در پیش از انقلاب ایران بوده‌است. از خصیصه‌های مشترک و فراگیر در آثار هنرمندان سقاخانه استفاده از خط فارسی است.

سوال متداول دوم شما چیست؟

خط فارسی که در طول سالیان متوالی شکل خاص خود را گرفته و با مضامین فرهنگ ملی همبسته شده‌است عنصری مناسب بود تا به عنوان یک شناسه هویتی در آثار نقاشی به کار گرفته شود.

سوال متداول سوم شما چیست؟

برای این دسته از هنرمندان، خط تنها یک عنصر بصری بود و به مفاهیم نهفته در پس کلمات چندان توجهی نداشتند. استفاده از خط را به‌طور مشترک در آثار اکثر هنرمندان گروه می‌توان به تماشا نشست.

سوال متداول چهارم شما چیست؟

پیشتازترین فرد از این گروه در استفاده از خط حسین زنده‌رودی بود: او کارش را با بازی با خطاطی شروع کرد؛ نرم نرم و از سر جستجو. کارهای اولیه‌اش از سطح‌های ساده هندسی ای شکل می‌گرفت.

سوال متداول پنجم شما چیست؟

روشی که بعدها در کار فرامرز پیلارام ماندگار شد و او مدت‌ها با همین سطوح ورمی‌رفت و بسیار خوش خط تر از زنده‌رودی، جاهایی را از نوشته پر می‌کرد اما زنده‌رودی همین‌جا نماند و پیش تر رفت.

سوال متداول ششم شما چیست؟

خطاطی را اما نه در بعد خوشنویسانه اش که در حال و هوای کلی ترکیب بندی حروف منفرد و کلمات و جملات بی‌آنکه بخواهد معنا و مفهومی ادبی را در آن میان تعقیب کند، دنبال کرد.

سوال متداول هفتم شما چیست؟

این برخورد با نوشتار را هنرمندان سقاخانه و از جمله زنده‌رودی از او را در نوشته بر طلسمها و زیارتگاه‌ها برگرفته بودند، عدم توجه این دسته از هنرمندان به معانی کلمات برای برخی از منتقدان قابل پذیرش نبود.

ب‌م‌ث

بیـاییــد همیـن امـروز ، باهـم شـروع کنیــم

به کــــالیگرافــــی

اختصاصی نیاز دارید؟